Regulament concurs Eroi în imagini


REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI „EROI ÎN IMAGINI”

Organizatorul Concursului ”Eroi în imagini” (denumit in continuare„Concursul”) este Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta “Porolissum” al judeţului Sălaj, cu sediul în Zalău, b-dul. Mihai Viteazu, nr. 57.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

Concursul va fi operat prin intermediul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta “Porolissum” al judeţului Sălaj, cu sediul in Zalău, b-dul. Mihai Viteazu, nr.57.

Pe perioada Concursului, Juriul, va desfăşura următoarele activităţi:

1. va contacta câştigătorii pentru validarea si colectarea datelor în vederea acordării premiilor;

2. va preda premiile câştigătorilor, după validarea si identificarea acestora în condiţiile stabilite prin Regulament;

3. la data acordării premiilor va legitima câştigătorii prin certificat de naştere, carte de identitate, paşaport, etc. şi va întocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor care să fie semnat de către concurent şi părintele/tutorele legal a acestuia(pentru copii mai mici de 14 ani), organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câştigătorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în perioada 7-10 septembrie 2015 pe evenimentul "Concursul Eroi in imagini"

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, din judeţul Sălaj şi rezidente în România, cu vârsta cuprinsă între 7 şi 16 ani împliniţi până la data de 13 Septembrie 2015, care respectă condiţiile prezentului regulament si care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament. Acest drept este anulat automat în situaţia în care o persoana furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanţii şi/sau părinţii, tutorii legali ai acestora trebuie să aibă un cont de Facebook, completat cu o adresa de e-mail validă şi nume / prenume reale. Daca nu aveţi cont de utilizator vă puteţi creea un cont nou, la adresa: http://facebook.com/.

SECTIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării si identificării câştigătorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe grupul public ISU SALAJ de pe Facebook şi mass-media locală. Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 07 – 10 septembrie 2015, astfel:

1. Intra pe pagina grupului public ISU SALAJ de pe Facebook

2. Cere sa fie adaugat ca membru al grupului de catre administrator sau este adaugat de catre un alt membru.

3. Postează pe wall-ul grupului public ISU SALAJ o fotografie/imagine prin care să evidenţieze rolul pompierilor români şi un comentariu adăugat fotografiei prin care participanţii să explice în cuvintele proprii semnificaţia acesteia.

4. Selectarea câştigătorilor se va face după următoarele criterii:

­

-fotografia să fie cu pompieri români;

-să indice sursa de provenienţă a pozei pentru nu a încălca drepturile de autor;

­

-comentariul să conţină maxim 100 de cuvinte;

­

-fotografia să strângă minim 20 de like-uri;

­

-comentariul să conţină numele şi prenumele reale ale participantului;

5. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si înscrierea în concurs, este necesară şi postarea pe tabul de concurs a fotografiei/imaginii şi a comentariului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda premii în bani astfel:

- 300 lei + diplomă, pentru locul 1;

- 200 lei + diplomă, pentru locul 2;

- 100 lei + diplomă, pentru locul 3;

- diplomă pentru locul 4;

- diplomă pentru locul 5;

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Câştigătorii vor fi desemnaţi în urma evaluării primelor 100 de fotografii/imagini care adună minim 20 de like-uri şi a comentariului pe pagina de facebook a ISU “Porolissum” al jud. Sălaj. Pentru stabilirea primelor 5 locuri se vor lua în considerare cele mai sugestive comentarii şi fografii/imagini.

Comisia de evaluare a numărului de like-uri şi a alegerii fotografiilor/imaginilor şi a comentariilor va fi alcătuită din membrii juriului, 2 membri din partea ISU “Porolissum” al jud. Sălaj, 1 membru din partea mass-media locală şi un membru din partea Consiliului Judeţean al elevilor Sălaj.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câştigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului în 24 de ore după încheierea jurizării, astfel: vor fi contactaţi prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate în profilul lor de pe Facebook şi li se va afişa numele pe pagina grupului public ISU SALAJ de pe Facebook.

În cazul în care câştigătorii nu trimit în 24 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de juriul prestabilit prin acelaşi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de el.

Concurenţi clasaţi pe primele 5 locuri îşi vor ridica premiul de la sediul ISU Sălaj, din municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazul nr. 57, în data de 13.09.2015, la ora 10.00.

Fiecare câştigător va prezenta un document de identitate.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 10 septembrie 2015, ora 24.00 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook a ISU Sălaj. Prin participarea la acest Concurs, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câştigătoare.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii apărute între ISU Sălaj şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor române competente.


      
Apel unic de
urgenta - 11


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie