Intervenţii I.S.U. 17.10.2017

Luni, în jurul orei 13.12, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj a fost solicitată să intervină pentru a asana un element de muniţie găsit de către un cetăţean în pădurea din apropierea localităţii Moigrad.

Pirotehniştii ajunşi la faţa locului, au identificat muniţia ca fiind o grenadă de mână ofensivă. Elementul a fost preluat, transportat şi depozitat în condiţii de siguranţă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” Sălaj recomandă, pe această cale cetăţenilor, ca la găsirea unor elemente de muniţie neexplodată, să anunţe cel mai apropiat post de poliţie sau pompierii la numărul unic de urgenţă 112, fără a le atinge, a le mişca sau a le schimba poziţia acestora.

Ieri seara, la ora 19.00, Garda Nuşfalău a fost solicitată să intervină la un accident rutier petrecut pe DN 1 H pe raza localităţii Nuşfalău.

În urma accidentului, un copil (o fetiţă de 10 ani) a fost rănit uşor (o plagă la nivelul arcadei drepte) şi transportată de către un echipaj SMURD la CPU Şimleu Silvaniei, pompierii au deconectat bateriile celor două autoturisme şi au sablat carosabilul.ANUNŢ privind admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești - sesiunea ianuarie 2018

La concursul de admitere în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, se candidează pe 300 de locuri, bărbați, astfel:

- subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 275 de locuri;

- maistru militar auto – 25 de locuri.

Candidaților de etnie romă le sunt alocate 2 locuri în specialitatea subofiţer de pompieri şi protecţie civilă.

Durata studiilor postliceale este de 1an.

Activitatea de recrutare a candidaţilor se realizează de structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov.

Cererile de înscriere la concursul de admitere se depun la sediile inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov, în raport de domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate, până la data de 5 decembrie 2017.

Copiii aflaţi în întreţinerea militarilor / poliţiştilor răniţi sau decedaţi în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în conformitate cu prevederile OMAI nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, precum şi OMAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi.

I. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

- să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

- să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;

- să aibă înălţimea minimum 1,70 m;

- să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

- să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

II. CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

- Cererea de înscriere;

- Diploma de bacalaureat (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2017;

- Foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie);

- Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

- Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecare copil;

- Copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

- Curriculum vitae – Europass (CV);

- Autobiografia;

- Tabelul nominal cu rudele candidatului;

- Cazierul judiciar;

- 3 fotografii color 3x4 și 1 fotografie color 9x12 cm;

- Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;

- Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare;

Candidații care optează pentru înscrierea pe locurile alocate distinct etniei rome depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de organizația etnică constituită potrivit legii, care să le ateste apartenența la etnie.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

(1) În vederea susținerii concursului de admitere, candidații declaraţi „apt” psihologic şi medical se înscriu la sediul Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti, potrivit calendarului postat pe pagina de internet a școlii.

(2) Pentru înscriere, candidaţii prezintă următoarele documente:

a) cartea de identitate sau paşaportul, în original;

b) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, în original;

(3) Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor emis de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu acesta, în copie, tradusă şi legalizată;

c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în copie, tradusă şi legalizată.

IV. ETAPE ŞI PROBE DE CONCURS

 Etapa I de selecţie:

- examinarea medicală;

- evaluarea psihologică.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale de încadrare tip MAI.

Evaluarea psihologică a candidaţilor, se realizează la unităţile teritoriale care asigură recrutarea, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene.

 Etapa a II-a de selecţie:

- contravizita medicală;

- verificarea aptitudinilor fizice;

- proba de verificare a cunoştinţelor.

Etapa a doua de selecţie (concursul de admitere) se desfăşoară în perioada 13-21 ianuarie 2018, potrivit calendarului admiterii, astfel:

 Contravizita medicală a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI se realizează la sediul unităţii de învăţământ de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor pe baza fişei medicale tip MAI, precum şi în verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi observarea directă a existenţei semnelor particulare sau tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

 Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor și baremelor stabilite pentru sesiunea de admitere.

 Proba de verificare a cunoştinţelor constă într-un test grilă, susținut în data de 20 ianuarie 2018, la disciplina matematică.

V. DISPOZIŢII FINALE

Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a candidaților. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidaţii respectivi vor pierde locul obţinut prin fraudă.

Admiterea în Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere ianuarie 2018, în baza opţiunilor candidaţilor, în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior valorii de minim 50 de puncte din 100 posibile.

Aprecierea se face prin calificativ: „Admis” / „Neadmis”.Întâlnire organizată de ISU Sălaj 13.10.2017, ora 10.00 Casa de cultură a sindicatelor Zalău

Comunicat de presă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj a organizat şi desfăşurat, vineri 13.10.2017, la Casa de cultură a Sindicatelor din Zalău, o întâlnire pentru a clarifica activitatea şi contextul în care sunt solicitate avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, la care au participat 150 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, proiectanţi, reprezentanţi ai societăţilor comerciale care deţin construcţii şi funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu.

În cadrul acestei activităţi s-au prezentat cele mai importante aspecte privind obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, ţinând cont şi de faptul că termenul legal de prorogare a expirat la data de 30.09.2017. De asemenea specialiştii din cadrul compartimentului de avizare autorizare al ISU au răspuns întrebărilor formulate de către cei prezenţi şi au lansat invitaţia de intrare în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.Ce-a de-a treia serie de voluntari ai ISU Sălaj au absolvit cursul introductiv de prim ajutor medical de bază

Proiectul „Salvator din pasiune”, derulat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile subordonate continuă, şi urmărește susținerea activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor.

Astfel, în intervalul 22.09-05.10.2017, la sediul Secţiei de pompieri Şimleu Silvaniei s-a desfășurat cursul introductiv de prim ajutor medical de bază cu cea de-a treia serie, la care au participat 9 voluntari, cu vârste cuprinse între 16-21 de ani. Joi, 05.10.2017 s-a finalizat etapa de pregătire în domeniul primului ajutor de bază prin susţinerea de către voluntari a unei probe scrise şi a unei probe practice.

La finalul cursului voluntarii au dobândit competenţe în accesarea sistemului medical de urgenţă, recunoaşterea urgenţelor cu risc vital şi acordarea primului ajutor de bază până la sosirea echipajului de intervenţie şi în utilizarea defibrilatorului semiautomatic. De asemenea cursul a urmărit dezvoltarea voinţei, încrederii în forţele proprii, curajului şi atenţiei voluntarilor.

Proiectul de recrutare al voluntarilor continuă, persoanele interesate care doresc să afle informaţii suplimentare se pot adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum Sălaj (Bd-ul Mihai Viteazul Nr. 57 Zalău) sau la sediile subunităţilor din Jibou şi Şimleu Silvaniei, sau pot consulta site-ul unităţii la adresa www.isusalaj.ro în secţiunea voluntariat, respectiv pagina de facebook Isu Smurd Sălaj. Vă aşteptăm cu drag!Ziua porţilor deschise cu ocazia marcării Zilei Internaţionale a Educaţiei

Joi, în data de 05.10.2017, cu ocazia sărbătoririi " Zilei Internaţionale a Educaţiei", ISU Sălaj organizează "Ziua porţilor dechise" la toate subunităţile de intervenţie, prilej cu care se vor desfăşura următoarele activităţi:

- prezentarea tehnicii de intervenţie din dotarea pompierilor sălăjeni;

- executarea unor exerciţii demonstrative;

- distribuirea unor materiale de informare preventivă.

Vă asteptăm pe toţi cei interesaţi să cunoaşteţi mai multe aspecte din activitatea pompierilor.      
Nu tremur la cutremur


F.O.C.


Asociaţia sportiva
a Pompierilor


Schengen România


Vacanţă în siguranţă


Apel unic de
urgenta - 112


M.A.I


I.G.S.U.


Politia Salaj


I.G.P.


I.G.J


I.J.J

_____________________
0800.806.806
linie telefonica
gratuita a Directiei
Generale Anticoruptie